متابولومیکس مقایسه ای گیاهچه های دو لاین تقریباً آیزوژنیک مقاوم و حساس گندم نسبت به بیماری زنگ برگی گندم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 بخش گیاهپزشگی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شیراز،شیراز، ایران

3 گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

شناسایی مسیرهای دفاعی و متابولیت‌های مرتبط با مقاومت به عنوان زیست‌نشانگر برای غربال‌گری یا تشخیص سطوح مقاومت ارقام گندم به زنگ برگی گندم (Puccinia triticina) ابزاری مفید جهت افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه غربالگری مقاومت است. استخراج پروفیل متابولیتی بخش قطبی لاین‌های تقریباً آیزوژنیک گندم حساس (Thatcher Lr22b) و مقاوم (Thatcher Lr25) به زنگ برگی گندم در مرحله دو برگچه‌ای 24 ساعت پس از مایه‌زنی با بیمارگر، پودر تالک و آب مقطر استریل شده در سه تکرار در مخلوط متانول-آب انجام شد. تجزیه واریانس برای انتخاب متابولیت های موثر نشان داد که فراوانی 26 متابولیت ‌بین فاکتورهای آزمایشی شامل لاین-ها، مایه‌زنی شده‌ها و برهمکنش لاین‌ها و مایه‌زنی شده‌ها اختلاف معنی‌داری داشتند. این متابولیت‌ها برای گروه‌بندی مشاهدات از نظر تشابهات و تفاوت‌های متابولیکی در فضای متابولوم بررسی شده تحت تجزیه ممیزی کانونی و تجزیه خوشه‌ای سلسله مراتب قرار گرفتند. نهایتاً 16 متابولیت مرتبط با مقاومت و 21 متابولیت مرتبط با بیماریزایی شناسایی شد که اکثر متابولیت‌های مرتبط با مقاومت هم در مقاومت القایی و هم در مقاومت ساختاری نقش داشتند که در مسیرهای سنتز دیواره سلولی، تولید ترکیبات فنولی و آلکالوئیدی، تجمع اسید آمینه‌ها، تولید پروتئین‌های مرتبط با مقاومت، به عنوان پیام رسان و فعالیت‌های ضد میکروبی در طول دفاع نقش داشتند. فعال‌تر شدن تعدادی از مسیرهای مهم در اثر حمله قارچ به گندم بحث می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative metabolomics of seedlings of two susceptible and resistant wheat near isogenic lines to wheat leaf rust disease

نویسندگان [English]

  • Habiballah Hamzehzarghani 1
  • Zahra Amjadi 2
  • Yunes Ghasemi 3
1 Faculty (Associate Professor)
2 Department of Plant Protection, School of Agriculture, Shiraz University, shiraz, Iran
3 Department of pharmaceutical biotechnology, Faculty of pharmacy, Shiraz University of medical sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Identifying resistance related metabolites as biomarker for screening wheat germplasms resistant to leaf rust (Puccinia triticina) is a useful approach to increase the speed, accuracy and cost effectiveness of screening disease resistance. The relatively polar metabolites were extracted in a mixture of methanol-water from near isogenic line (NILs) of wheat susceptible (Thatcher Lr22b) or resistant (Thatcher Lr25) to leaf rust in the two leaf stage, 24 h after inoculation with the pathogen, talcum powder or sterilized distilled water, in three replications. Metabolites were analyzed using a GC/MS. ANOVA showed that abundance of 26 metabolites had significant differences among experimental factors including near isogenic lines (NILs), inoculation (I) and NILs ×I interaction. Abundance of 26 significant metabolites was subjected to canonical discriminant analysis and hierarchical cluster analysis to group observations of metabolite profiles based on similarities and differences in the investigated metabolic space. Finally 13 resistance related metabolites (RR) and 13 Pathogenesis related metabolites (PR) were identified that the majority of RR metabolites involved in induced resistance and constitutive resistance. Significant metabolites included metabolites with potential signaling and/or antimicrobial activity as well as molecules used as precursors for cell wall reinforcement, phenolic and alkaloids compounds, and accumulation of amino acids and proteins associated with resistance. Up-regulation of the number pathways upon infection of wheat to leaf rust fungus is discussed.
Key words: metabolic profiling, Wheat leaf rust, screening resistance, gas chromatography/mass spectrometry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat leaf rust
  • screening resistance
  • gas chromatography/mass spectrometry
  • metabolic profiling