میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کد پستی 7616914111

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دوره دکتری

چکیده

ویروس زردی بافت مردۀ باقلا (Faba bean necrotic yellows virus, FBNYV) از جنس Nanovirus و خانوادۀ Nanoviridae یکی از نانوویروس های رایج گیاهان لگومینوز در قاره های آسیا، آفریقا و اروپا است. در این تحقیق، میزبان‌های طبیعی این ویروس در سه استان شرقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و ترادف نوکلئوتیدی قطعات کامل ژنوم یک جدایه از آن از منطقۀ رابر استان کرمان تعیین گردیده است. بدین منظور، چندین گیاه زراعی و سبزیجات برگی از استان‌های کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی ایران جمع آوری گردید و آلودگی آن‌ها با استفاده از آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی مراز و/یا تعیین ترادف قطعۀ ژنومی DNA-S بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که گیاهان عدس، باقلا، لوبیا، نخود ایرانی، یونجه، شنیلیله، جعفری و شوید به FBNYV آلوده هستند و ترادف نوکلئوتیدی قطعۀ ژنومی DNA-S مربوط به هفت جدایه از هفت میزبان مختلف به میزان 6/89 تا 7/99 درصد با یکدیگر شباهت دارند. سپس ترادف نوکلئوتیدی تمام هشت قطعۀ ژنوم مربوط به جدایۀ عدس از منطقۀ رابر استان کرمان تعیین و با ترادف‌های مشابه در بانک ژن مقایسه گردید. بر این اساس، جدایۀ رابر به میزان 57/88 تا 81/99 درصد با سایر جدایه‌های این ویروس از سایر نقاط دنیا از جمله ایران شباهت دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که FBNYV دارای دامنۀ میزبانی وسیعی در میان گیاهان خانوادۀ Fabaceae است و حتی گیاهانی خارج از این خانواده را نیز آلوده می‌کند. گیاهان شنیلیله، جعفری و شوید برای اولین بار در دنیا به عنوان میزبان های جدید این ویروس معرفی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural hosts and genome characterization of Faba bean necrotic yellows virus in three eastern provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Avish-koohshahi 1
  • Jahangir Heydarnejad 2
  • Maryam Esmaeili 3
  • Javad Sadeghedi-Majd 1
  • vahid hasanvand 2
  • Hossain Masumi 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Faba bean necrotic yellows virus (FBNYV) (Nanovirus, Nanoviridae) is a common nanovirus of leguminous plant in Asia, Africa and Europe continents. In this research, natural hosts of FBNYV in three eastern provinces of Iran have been studied and full-length genome components of a Rabor isolate (Kerman province) has been sequenced. To identify FBNYV natural hosts, leguminous plants and leaf vegetables were sampled in Kerman, Razavi Khorasan and Northern Khorasan, and the FBNYV infection of the samples was tested by PCR and/or nucleotide sequence of DNA-S component. Results indicated that lentil, faba bean, broad bean, chickpea, alfalfa, fenugreek, parsley and dill are infected with FBNYV and DNA-S of seven isolates from seven plant species share 89.6-99.7% nucleotide sequence identities. Among infected hosts, full-length genome components of a chickpea isolate of FBNYV from Rabor (Kerman province) was determined and compared with the related components of the GenBank isolates. Accordingly, all genome components of the Rabor isolate shared 88.57-99.81% nucleotide sequence identities with the corresponding sequence of other Iranian and GenBank isolates. To conclude, FBNYV has a broad host range in leguminous plants and even can infect non-leguminous leaf vegetables. It is the first report of the FBNYV infection of fenugreek, parsley and dill in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faba bean necrotic yellows virus
  • Nanovirus
  • Natural hosts
  • Leaf vegetables