ارتباط سرولوژیکی میان سه استرین فیتوپلاسمایی از گروه 16SrII در ایران

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 Shiraz University

چکیده

فیتوپلاسماها شامل گروهی از بیمارگرهای مهم گیاهی از رده مولیکوتها هستند. در این مطالعه ارتباط سرولوژیکی سه فیتوپلاسما از گروه 16SrII شامل فیتوپلاسماهای جاروک لیموترش( زیر گروه 16srII-B)، جاروک یونجه (زیر گروه 16SrII-C) و فیلودی خیار (زیرگروه 16SrII-D) مورد بررسی قرار گرفت. در این ارتباط از آنتی سرم نوترکیب تولید شده بر علیه پروتئین غشاء فیتوپلاسمای جاروک لیموترش در الیزای غیر مستقیم استفاده شد . آنتی سرم مذکور قادر به شناسایی نمونه های پروانش آلوده به فیتوپلاسمای جاروک لیموترش و فیتوپلاسمای جاروک یونجه (با میانگین جذب نوری کمتر) بود لکن بین میانگین جذب نوری عصاره گیاه آلوده به فیتوپلاسمای فیلودی خیار و گیاه سالم تفاوت معنی داری مشاهده نشد. هنگامی که در آزمون الیزا از آنتی سرم فیتوپلاسمای جاروک یونجه استفاده شد، میانگین جذب عصاره گیاه مبتلا به فیتوپلاسمای خودی بیشتر از میانگین جذب عصاره آلوده به فیتوپلاسمای جاروک لیمو ترش بود. با توجه به این نتایج، دو فیتو پلاسمای جاروک لیموترش و جاروک یونجه با یکدیگر ارتباط سرولوژیکی داشتند هر چند مقادیر جذب نوری در آزمون الیزا بین این دو فیتوپلاسما از نظر آماری متفاوت بود. در این مطالعه نتایج بدست آمده در آزمون الیزا با نتایج آزمون لکه برداری وسترن مقایسه شد و ارتباط آن با تنوع ژنتیکی ژن Imp مورد بحث قرار گرفته است.با توجه به اهمیت تعیین ارتباط سرولوژیکی بین فیتوپلاسماها برای شناسایی گونه های جدید، احتمال می رود که فیتوپلاسماهای زیرگروه 16SrII-B (جاروک لیموترش) و فیتوپلاسماهای زیرگروه 16SrII-D متعلق به گونه های متفاوتی باشند. با این وجود برای اثبات این فرضیه به شواهد بیشتری نیاز است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological relationship among three phytoplasma strains belonging to the group 16SrII in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Siampour 1
  • Keramatollah Izadpanah 2
1 Assistant Professor, Plant Protection Dept., Shahrekord University,
چکیده [English]

Phytoplasmas are among the most important plant pathogens belonging to the class Mollicutes.  In this study the serological relatedness of three 16SrII- related phytoplasmas including lime witches’ broom (LWB; 16SrII-B), alfalfa witches’ broom (AlfWB, 16SrII-C) and cucumber phyllody (CuPh; 16SrII-D) phytoplasmas was examined. A recombinant antibody raised against the Immunodominant membrane protein of the LWB phytoplasma was used in indirect ELISA. Results showed that the produced antiserum reacted with the LWB and AlfWB phytoplasma infected samples, although with lower absorption rate with the later. Under the same conditions, the mean OD obtained from periwinkle extracts infected with CuPh phytoplasma was not significantly different from that of healthy periwinkle. With the antiserum raised against AlfWB phytoplasma, however, the OD value obtained with AlfWB phytoplasma was higher than that obtained with LWB phytoplasma samples. These data suggest that LWB and AlfWB phytoplasmas but not CuPh phytoplasma are serologically related, although not identical. In this study we compared the results of ELISA test and western blot analysis. The serological variation was also compared with Imp and DnaD sequence variability. AS serological distinction is an important criterion for description of new phytoplasma species within a 16S rRNA group, results of this study argues that phytoplasmas of 16SrII-D (CuPh phytoplasma) and II-B (LWB phytoplasma) could be accommodated within two species. However, further evidences are needed to support this argument.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplasma
  • serology
  • membrane protein
  • phyllody
  • witches’ broom