خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماری شناسی گیاهی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.

2 استاد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران.

3 دانشیار بیماری شناسی گیاهی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زرقان، ایران

چکیده

جاروک یونجه یک فاکتور محدود کننده ی رشد و تولید یونجه در ایران به ویژه در مناطق گرمسیری می باشد. استرین های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در دو منطقه شدیدا" آلوده ی چاهگیر (استان یزد) و جویم (استان فارس) از نظر خصوصیات بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی مقایسه شدند. بر اساس علایم بیماری در مزارع یونجه جاروک یونجه چاهگیر و جویم قابل تفکیک نبودند. در پروانش و گوجه مایه زنی شده، فیتوپلاسمای جاروک یونجه جویم ریزبرگی بیشتری در مقایسه با فیتوپلاسمای جاروک یونجه چاهگیر ایجاد کرد. از بین زنجرک هایی که قبلا به عنوان ناقل بیماری جاروک یونجه گزارش شده بودند، فیتوپلاسمای جاروک یونجه جویم فقط با گونه Orosius albicinctus و فیتوپلاسمای جاروک یونجه چاهگیر فقط با گونه Circulifer haematoceps انتقال داده شد. بر اساس توالی ژن آر ان ای ریبوزومی 16S و ناحیه ی بین ژنی 16S-23S، جاروک یونجه جویم و چاهگیر قابل تفکیک نبودند، اگرچه ارتباط سرولوژیکی بین دو فیتوپلاسما در آزمون های الایزا و دیبا با استفاده از آنتی بادی های چند همسانه ای تولید شده بر علیه دو فیتوپلاسما مشاهده نشد. به دلیل تفاوت در ناقل،  فقدان ارتباط سرولوژیکی و ایجاد علایم متفاوت در پروانش و گوجه فرنگی، فیتوپلاسما های جاروک یونجه چاهگیر و جویم دو استرین متفاوت از  زیر گروه C در گروه آران ای ریبوزومی16SrII  می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological, serological and molecular characteristics of two 16SrII-C-related phytoplasma strains associated with alfalfa witches’ broom disease in Yazd and Fars provinces, Iran

نویسندگان [English]

  • S.A. Esmailzadeh Hosseini 1
  • G. Khodakaramian 2
  • M. Salehi 3
  • A. Bertaccini
1 Aassistant Professor of Plant Pathology, Plant Protection Research Department, Yazd Agricultural and Natural Re-sources Research and Education Center, AREEO, Yazd, Iran
2 Professor of Plant Pathology, Plant Protection Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Associate Professor of Plant Pathology, Plant Protection Research Department, Fars Agricultural and Natural Re-sources Research and Education Center, AREEO, Zarghan, Iran
چکیده [English]

Alfalfa witches’ broom (AWB) is a limiting factor for alfalfa growth and production in Iran, especially in the tropical regions of the country. AWB phytoplasma strains from two severely affected areas, Chahgeer (Abarkooh, Yazd province) and Juyom (Larestan, Fars province), were compared for main biologic, serologic and molecular characteristics. Based on disease symptoms in alfalfa farms, Chahgeer and Juyom AWB (CAWB and JAWB, respectively) strains were not differentiable. In dodder inoculated periwinkle and tomato plants JAWB phytoplasma induced stronger little leaf compared to the one induced by CAWB phytoplasma. In these experiments the two JAWB and CAWB phytoplasma strains are confirmed as vectored by different leafhopper species, Orosius albicinctus and Circulifer haematoceps respectively. Based on 16S rRNA gene and 16S-23S intergenic spacer region sequences, CAWB and JAWB were not differentiable, however no serologic relationship was observed between the two phytoplasmas in ELISA and DIBA tests using polyclonal antibodies prepared against each of them. Due to the lack of serological relationship, different insect vectors and induction of different symptoms in common host plants, CAWB and JAWB phytoplasmas should be considered as two different AWB strains both belonging to 16SrII-C subgroup.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • DIBA
  • ELISA
  • PCR
  • RFLP
  • serology