مهار گل‌جالیز (Orobanche cernua) روی گوجه‌فرنگی با استفاده از بنزوتیادیازول و بررسی تغییرات آنزیمی آن

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت.

2 عضو هیات علمی بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی- دانشگاه جیرفت

3 مربی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گیاه‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

گل‌جالیز (Orobanche spp.) انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه و دارای خسارت فراوان می‌باشد. بنزوتیادیازول به‌عنوان ماده محرک، پتانسیل القای مقاومت در برخی گیاهان را دارد. در این پژوهش، تأثیر غلظت‌های مختلف BTH (10، 100 و 500 میلی‌گرم در لیتر) در القای مقاومت در گیاه گوجه‌فرنگی در برابر گل‌جالیز  Loefl Orobanche cernua موردمطالعه قرار گرفت. ابتدا حساسیت هفت رقم نسبت به بیمارگر ارزیابی شد. دو رقم ارلی‌اربانا و سوپرچف به ترتیب به‌عنوان متحمل‌ترین و حساس‌ترین ارقام جهت آزمایش  گلخانه‌ای بعدی انتخاب شدند. نشاءها قبل از انتقال به گلدان‌های حاوی 20 میلی‌گرم بذر گل جالیز، به مدت یک ساعت در غلظت‌های مختلف BTH خیسانده و همچنین 15 روز بعد، مجدداً آبیاری شدند. پس از سه ماه، شاخص‌های رشدی میزبان و بیمارگر بررسی و اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که رقم متحمل و تمامی غلظت‌های BTH در مهار بیمارگر مؤثر بودند. غلظت mg/l100 و 500 در رقم ارلی‌اربانا مهار صددرصدی بیمارگر را دربر داشت. همچنین تغییرات فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز و پراکسیداز در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از کاربرد BTH موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، بیشترین فعالیت آنزیمی در رقم ارلی‌اربانا در غلظت mg/l 500 در حضور گل‌جالیز حاصل شد. درمجموع، استفاده از ترکیبات تجاری BTH به‌عنوان یک فعال‌کننده سیستم دفاعی گیاه و یک ترکیب جدید، ساده و سازگاربامحیط‌زیست می‌تواند جهت مهار گل‌جالیز در کشاورزی پایدار بکار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suppression of Orobanche cernua on tomato with Benzothiadiazole and its enzymatic changes

نویسندگان [English]

  • F. Ghalavand 1
  • Zabihollah Azami-Sardooei 2
  • F. Fekrat 3
  • M. Payandeh 4
2 Academic Member of University of Jiroft
چکیده [English]

Benzothiadiazole (BTH) is as an elicitorwith potential to induction of resistance in some plants. In this research, the effect of different concentrations of BTH (0, 10, 100, 500 mg/ l) for induction of resistance in tomato against Orobanche cernua Loeflwas investigated. For following experiment in greenhouse condition, Early Urbana(EU) and Super Chef respectively the most tolerant and sensitive cultivars were selected. Before transplanting of tomato into contaminated pots with 20 mg broomrape seeds, the roots of plant were soaked in BTH for an hour. Also fifteen days later, the seedlings were irrigated with BTH. Growth parameters of tomato plants and pathogen were assessed 3 months later. The results demonstrated that all concentrations of BTH and tolerance variety were effective in inhibition of pathogen. The best broomrape controls were recorded by 100 percent at 100 and 500 mg/l on EU cultivar. The activity of the enzyme phenylalanine ammonia lyase (PAL) and peroxidase (POX) at 24, 48, 72 and 96 hours were estimated after irrigated plants with BTH. The results showed that there was a significant effect of the concentrations of BTH and pathogen on the activity of PAL and POX enzymes that are involved in plant defense mechanisms. The highest enzymatic activity was obtained in EU at concentration of 500 mg/l in the presence of O. cernua. In conclusions, the use of BTH commercial compounds as plant defense activator is a new, simple strategy to control broomrape and compatible with the environment for the sustainable agriculture

کلیدواژه‌ها [English]

  • BTH
  • Control
  • Enzyme
  • Orobanche
  • Tomato