استفاده از ژن پرآزاری سیرینگومایسین در گروه‌بندی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر درختان زردآلو و بادام

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران.

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، ایران

4 پروفسور گروه علوم بیماری‌شناسی گیاهی، فیزیولوژی و علف‌های هرز دانشکده کشاورزی و علوم زیستی، دانشگاه ویرجینیاتک، آمریکا.

چکیده

در سال­های اخیر با توجه به گسترش بیماری شانکر درختان زردآلو و بادام مشکوک به آلودگی با عامل Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) در استان آذربایجان­شرقی، جهت ردیابی و شناسایی برخی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه­های بیمارگر Pss، نمونه­برداری از 13 منطقه مختلف جغرافیایی استان انجام شد. از نمونه­های مشکوک با علایم ظاهری شانکر، تعداد 14 جدایه باکتری گرم منفی و تولیدکننده رنگدانه فلورسنت، بر اساس آزمون­های بیوشیمیایی و افتراقی LOPAT و GATTa به عنوان Pss شناسایی شدند. جدایه­ها اختلاف بسیار جزیی در آزمون­های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی نشان دادند. تعیین ترادف بخشی از ناحیه ژنی rpoD، نتایج آزمون­های مورفولوژیکی و فنوتیپی را تایید نمود. جدایه­ها تفاوت معنی­داری در مهار رشد رویشی پرگنه قارچ Geotrichum candidum با تولید زهرابه داشتند. در تمامی جدایه­های Pss قطعه 725 جفت­بازی ژن syrB دخیل در سنتز زهرابه سیرینگومایسین ردیابی گردید. جدایه­ها بر اساس آزمون بیماری­زایی روی سرشاخه­های بریده زردآلو به دو گروه پرآزار و کم­آزار تقسیم شدند. تعیین ترادف بخشی از ژن syrB و رسم تبارنما با روش بایزین نشان داد که در میان ده جدایه مورد بررسی تنوع ژنتیکی وجود داشته و جدایه­ها به دو گروه کاملا متمایز تقسیم شدند. گروه­بندی حاصله با گروه­بندی به­دست آمده بر اساس تعیین ترادف بخشی از ژن خانه­دار rpoD مشابهت داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virulence-related syringomycin gene in grouping of Pseudomonas syringae pv. syringae strains, the causal agent of canker on apricot and almond trees

نویسندگان [English]

  • Y. Vasebi 1
  • R. Khakvar 2
  • M.M. Faghihi 3
  • B. Vinatzer 4
چکیده [English]

In recent years, due to the increase in canker symptoms on almond and apricot trees suspected to Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) strains in East Azerbaijan province, detection and determination of some phenotypic characters and genetic characterizations of Pss strains were performed after sampling from 13 different geographical regions. A total of 14 Gram negative and fluorescent producing bacterial strains isolated from apparently diseased samples were identified as Pss based on biochemical and differential LOPAT and GATTa tests. Strains showed slight differentiation in morphological, biochemical and physiological tests. Partial sequences of the rpoD gene confirmed the results of the morphological and phenotypical tests. Pss strains had significant differences in regard to inhibition of Geotrichum candidum mycelial growth by toxin production. A 725-bp fragment of the syrB gene required for synthesisof syringomycin was amplified in all Pss strains. Based on pathogenicity tests on apricot twigs, strains were divided into two groups, one of higher and one of lower virulence. Partial sequences of the syrB gene and constructing a dendrogram using Bayesian inference showed genetic diversity among ten studied strains and divided them into two main groups.This grouping was similar to strains’ grouping based on partial sequences of the rpoD gene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East Azerbaijan
  • bacterial canker
  • Diversity
  • rpoD gene
  • syrB gene