شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه مراغه

2 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد پژوهش بخش تحقیقات نماتدشناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

4 استادیار، انستیتو مولکولار فیتومدیسین، دانشگاه بن، بن، آلمان.

5 استاد، انستیتو مولکولار فیتومدیسین، دانشگاه بن، بن، آلمان.

چکیده

نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae Franklin, 1945) از جمله نماتدهایی است که احتمالاً به علت خسارت نسبتاً کم و پراکندگی محدود جغرافیایی، تحقیقات کم­تری در مقایسه با سایر نماتدهای سیستی بر روی آن انجام شده است. تمامی اعضای خانواده کلم­سانان (Brassicaceae) و برخی از گیاهان خانواده نعناعیان (Lamiaceae) توسط این نماتد آلوده می­شوند. آلودگی به نماتد سیستی کلم در سبزی­کاری­های اطراف تبریز روی انواع کلم و هم­چنین علف­های هرز سلمه­تره (Chenopodoum album)، شیرتیغی (Sonchus asper) وSisymbrium loeseliiمشاهده گردید. جمعیتی از این نماتد از مزارع آلوده جمع­آوری و بر اساس صفات ریخت­شناختی، ریخت­سنجی و مولکولی شناسایی شد. تکثیر و نگهداری نماتدها روی میزبان اصلی آن در شرایط گلخانه صورت پذیرفت. استخراج RNA از نماتدها و واکاوی ترانسکریپتوم جمعیتی شامل مراحل لاروی سن سه، چهار و بالغ انجام گردید. نتایج نشان داد که بسیاری از ژن­های بیماری­زایی گزارش­شده از سایر نماتدهای انگل گیاهی مانند نماتد طلایی سیب­زمینی، نماتد سیستی چغندرقند، نماتد قلوه­ای و نماتد چوب کاج، در نماتد سیستی کلم نیز بیان می‏گردند. ژن­های بتا-1،4-اندوگلوکوناز (سلولاز)، 3-3-14، گلوتاتیون پراکسیداز، پکتات لیاز، کیتیناز،major sperm protein ، کالریتیکولین، کالمودولین، venum allergene like protein، ubiquitin extension protein، پراکسی­ردوکسین، کوریسمات میوتاز، آلدولاز، آنکسین، گالکتین،VRFamid receptor و آرژینین کیناز در این نماتد شناسایی و در پایگاه اطلاعات داده‏ها (NCBI) ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of some putative parasitism effectors of Heterodera cruciferae, Franklin, 1945 on cabbage

نویسندگان [English]

  • habibeh jabbari 1
  • G. Niknam 2
  • Z. Tanha Maafi3 3
  • A. Elashry 4
  • F.M.W. Grundler 5
چکیده [English]

Cabbage cyst nematode (Heterodera cruciferae, Franklin, 1945) is a nematode that probably due to less geographical distribution and relatively lower crop losses in comparison to related species has gained less attention. All members of Brassicaceae and some species of Lamiaceae are infected by the nematode. Cabbage cyst nematodes was observed in vegetable growing areas of suburb of Tabriz on cabbage and some weeds such as Chenopodoum album, Sonchus asper and Sisymbrium loeselii as well. A population of this nematode collected from the infected vegetable fields of Tabriz and its identity was confirmed based on morphological, morphometrical and molecular data. Propagation and maintainance of the nematode was carried out on its main host (white cabbage and kohlrabi) under greenhouse conditions. RNA was extracted from the nematode and transcriptome of the population including third, fourth stage juveniles and adult females analysed. The results revealed that most already reported parasitism genes from other plant parasitic nematodes such as potato cyst nematode, sugar beet cyst nematode, reniform nematode and pine wood nematode are expressed in cabbage cyst nematode, too. Furthermore, it was found that, β-1,4-endogluconase, 14-3-3, glutathione peroxidase, pectatelyase, chitinase, major sperm protein, calreticulin, calmodulin, venum allergen like protein, ubiquitin extension protein, peroxiredoxin, chorismate mutase, aldolase, annexin, galectin, VRFamid receptor and arginine kinase could be considered as a part of the nematode parasitism effectors. All sequences were deposited in NCBI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gene
  • pathogenicity
  • Sequencing