اولین گزارش از پرآزاری عامل زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) برای ژن‌های مقاومت Yrsp ، Yr1 و Yr3 در اردبیل، شمال‌غرب ایران

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل

2 بخش تحقیقات غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

زنگ زرد گندم با عامل Puccinia  striiformis f. sp. tritici یکی از مخرب­ترین بیماری­های گندم در جهان است. این بیماری یک تهدید دایمی برای تولید گندم در بیشتر کشورهای تولید کننده این محصول می­باشد. تعداد زیادی از پاتوتیپ­های (نژادهای) زنگ زرد با دارا بودن فاکتورهای بیماریزایی (ویرولانس= پرآزاری) جدید به­طور پیوسته در نواحی مختلف جهان تکامل یافته و موجب شکسته شدن مقاومت منابع مورد استفاده می­شوند (Chen 2005).

عنوان مقاله [English]

First report of virulence for resistance genes Yrsp, Yr1 and Yr3 by wheat yellow rust pathogen (Puccinia striiformis f. sp. tritici) in Ardabil, Northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • S. Safavi 1
  • F. Afshari 2
چکیده [English]

 


Stripe (yellow) rust caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici is the most devastating disease of bread wheat (Triticum aestivum) in the world. The disease represents a constant threat to wheat production in many wheat-producing countries. A wide range of virulent yellow rust pathotypes (races) is evolving in different regions of the world causing the breakdown of widely utilized sources of resistance in wheat (Chen 2005). On the other hand, comprehensive information on pathogen virulences and its variation and also epidemiological information on pathogen movements provides a basis for the development of an early effective warning system (Yahyaoui et al. 2001).