بر همکنش ویروس‌های عامل بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند با ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بیماری‏شناسی گیاهی مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد و استاد بیماری‏شناسی گیاهی مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

3 استاد‌یار پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

چکیده

استرین شدید ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند (Beet curly top virus, BCTV-Svr) و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (Beet curly top Iran virus, BCTIV) به‌ترتیب از جنس‌های Curtovirus و Becurtovirus به‌‌عنوان عوامل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند از ایران گزارش شده‌اند. علاوه بر چغندرقند، گوجه‌فرنگی و فلفل هم از مهم‌ترین میزبان‌های اقتصادی این دو گونه جمینی‌ویروس در ایران محسوب می‌شوند. همچنین بیماری پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی نیز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی گوجه‌فرنگی می‌باشد که توسط گونه‌های متنوعی از جنس Begomovirus از جمله جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV-[Ab]) ایجاد می‌شود. این ویروس یک سویه شدید و از عوامل اصلی بیماری پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی در جنوب کشور می­باشد. در این مطالعه، بر همکنش BCTV-Svr و BCTIV با  TYLCV-[Ab]در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه بررسی شد. واکاوی داده­های حاصل از آزمون زنجیره­ای پلیمراز در زمان واقعی (Real-Time PCR, RT-PCR) مشخص نمود که در آلودگی­های مخلوط گیاه گوجه­فرنگی با TYLCV-[Ab] و یکی از ویروس‌های BCTV-Svr یا BCTIV، رابطه آنتاگونیستی داشتند و غلظت هر دو ویروس نسبت به آلودگی‌های منفرد گیاه به هر یک از آن­ها کاهش پیدا می‌کند. با وجود این، نتایج نشان داد که در آلودگی گوجه‌فرنگی به این ویروس‌ها، غلظت TYLCV-[Ab] در مقایسه با غلظت دو ویروس­ دیگر بیشتر بود. بنابراین بنظر می‌رسد که TYLCV-[Ab] نسبت به  BCTV-Svr و BCTIV سازگاری بیشتری با گوجه‌فرنگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of viruses causing beet curly top disease with Tomato yellow leaf curl virus in tomato plants under greenhouse conditions*

نویسندگان [English]

  • S.A.A. Behjatnia 1
  • D. Jahanbin 2
  • K. Izadpanah 1
  • A. Moghadam 3
چکیده [English]

Beet curly top Iran virus (BCTIV, genus Becurtovirus) and the severe strain of Beet curly top virus (BCTV-Svr, genus Curtovirus) are known as the causal agents of curly top disease in sugar beet and several other dicotyledonous plants in Iran. In addition to sugar beet, tomato and pepper are also economically important hosts of these viruses. Tomato leaf curl disease, one of the most important viral diseases of this crop, is caused by several species of the genus Begomovirus including the Iranian isolate of Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV-[Ab]) that is a severe strain of TYLCV. TYLCV-[Ab] is a major component of tomato leaf curl disease in southern Iran. In this study, the interaction of BCTIV and BCTV-Svr with TYLCV-[Ab] in tomato plants was studied under greenhouse conditions. Analysis of the Real-time PCR data showed antagonistic interaction in simultaneous infection of BCTV-Svr or BCTIV with TYLCV-[Ab] as evidenced by decreasing in concentration of each virus involved in mixed infection in comparison to single infections. In general, in mixed infections, TYLCV-[Ab] was dominant and seemed more adaptive to tomato compared to BCTIV and BCTV-Svr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beet curly top virus
  • Beet curly top Iran virus
  • Geminivirus
  • Mixed infection
  • Tomato yellow leaf curl virus