بررسی کاربرد تلفیقی جدایه‌هایی از قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه.

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی. دانشگاه تهران.

4 استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 استادیار گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی. کرمانشاه.

چکیده

جهت ارزیابی کاربرد توأم جدایه­هایی از قارچ­های میکوریز آربوسکولار و باکتری­های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه­گرهی Meloidogyne javanica ، از قارچ­های­ میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و G. versiforme و جدایه­هایی از باکتری­های محرک رشد گیاهی Pseudomonas fluorescens، Pseudomonas striata،Bacillus subtilis  و Paenibacillus polymyxa استفاده گردید. بدین منظور پس از اطمینان از کلنیزاسیون ریشه­ها توسط قارچ­های میکوریز و باکتری­های محرک رشد گیاهی آزمایشی با 15 تیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که قارچ­های میکوریز آربوسکولار و باکتری­های محرک رشد گیاهی باعث افزایش‌ رشد بخش‌های مختلف گیاه و همچنین کاهش شاخص­های آلودگی نماتد ریشه­گرهی شدند. همچنین کاربرد تلفیقی این عوامل، نسبت به کاربرد جداگانه هریک از آن­ها تأثیر بیشتری در کنترل نماتد داشت. نتایج نشان دهنده توانایی بیشتر باکتری P. polymyxaنسبت به دیگر عوامل مورد بررسی در کنترل نماتد بود. در این حالت این باکتری توانست به میزان 52% سبب کاهش تعداد تخم در توده تخم نسبت به تیمار شاهد نماتد گردد. همچنین کاربرد تلفیقی قارچ میکوریز G. mosseaeو باکتری P. polymyxaبیشترین تأثیر را در کاهش شاخص­های آلودگی به نماتد ریشه­گرهی داشت به طوری که جمعیت لارو سن دوم را در خاک به میزان 59% کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on combined application of arbuscular mycorrhizal fungi isolates and plant growth promoting rhizobacteria in controlling root-knot nematode Meloidogyne javanica in tomato under greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • F. Sohrabi 1
  • M. Sheikholeslami 2
  • R. Heydari 3
  • S. Rezaee 4
  • R. Sharifi 5
چکیده [English]

Efficiency of the application of two species from arbuscular mycorrhizal fungi, Glomus mosseae and G. versiforme, and four plant growth promoting Rhizobacteria Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas striata, Bacillus subtilis and Paenibacillus polymyxa on the control of root-knot nematode, Meloidogyne javanica, was studied. Based on our results arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria stimulated the growth of tomato plants and also reduced the severity of the disease caused by M. javanica. Combined application of the tested biocontrol agents was more effective than their single usage. P. polymyxa was more efficient in controlling M. javanica than other implemented biological agents so that this bacterium could decrease egg number in the egg mass of M. javanica as 52% compared with nematode alone control treatment. Likewise, the combined application of G. mosseae and P. polymyxa had the best effect to suppress nematode, so that in this treatment J2 population decreased as 59% compared with nematode alone treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biocontrol
  • integrated management
  • organic agriculture
  • root-knot nematode