تعیین ویژگی‌های فتوتیپی و ژنوتیپی باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیست‌و‌یک جدایه باکتری از توده‌های گندم محلی جنوب استان کرمان دارای نشانه‌های بیماری خوشه‌صمغی، جداسازی شد. ویژگی‌های فنوتیپی و افتراقی جدایه‌ها مطابق روش‌های متداول باکتری‌شناسی انجام شد. شناسایی مولکولی و تنوع ژنتیکی جدایه‌ها با تکثیر و تعیین توالی نوکلئوتیدی قطعه‌هایی از ژن‌های 16S rRNA، gyrB و recA بررسی شد. با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز قطعه‌هایی به‌طول 700 و 558 جفت‌باز به‌ترتیب مربوط به ژن‌های 16S rRNA و gyrB از تمام جدایه‌ها تکثیر شد. در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن recA، هیچ قطعه‌ای در نمونه‌های مورد بررسی و جدایه شاهد Rathayibacter tritici تکثیر نشد، در حالی‌که در جدایه شاهد R. iranicus قطعه‌ای به‌طول 600 جفت‌باز تکثیر گردید. توالی نوکلئوتیدی نواحی ژنی تکثیر شده با یکدیگر، با جدایه R. tritici و با استرین‌های این باکتری موجود در بانک ژن یکسان بود. نتایج آزمون‌های فنوتیپی و بررسی داده‌های حاصل از تکثیر و تعیین توالی جایگاه‌های ژنی یاد شده نشان داد که باکتری R. tritici عامل بیماری خوشه‌صمغی گندم در جنوب استان کرمان است. این اولین گزارش از وجود این گونه باکتری در استان کرمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic and genotypic characterization of wheat spike blight bacterium in southern Kerman province

نویسندگان [English]

  • M. Azadi Moghadam
  • Z. Azami Sardooei
  • M. Azadvar
  • K. Salari
چکیده [English]

Twenty-one bacterial strains were isolated from wheat showing spike blight disease symptoms in southern Kerman province. Differential phenotypic features of the strains were studied using common bacteriological methods. Molecular identification of the isolates was studied by amplification and partial sequence analyses of 16S rRNA, gyrB and recA genes. PCR assays using specific primer sets amplified 700 and 558 bp amplicons of 16S rRNA and gyrB genes from all strains, respectively. PCR assay with specific primer set for recA gene amplified a 600 bp fragment from Rathayibacter iranicus, but not from R. tritici strain and the isolated strains from wheat in southern Kerman province, as well. Sequences of the amplicons obtained from each gene locus were identical to those sequences for R. tritici reference strains as well as the R. tritici strains available in GenBank. Results obtained from phenotypic tests and analyses of the data from amplification and sequencing of the studied gene loci indicated that R. tritici is the causal agent of wheat spike blight disease in southern Kerman province. To the best of our knowledge, this is the first report of R. tritici on wheat in Kerman province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gummy spike
  • Housekeeping genes
  • Rathayibacter
  • Wheat