اثر کود‏های گوگرددار بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار، در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال‏های اخیر کنترل غیرشیمیایی گونه‏های رایج نماتدهای ریشه‏گرهی (Meloidogyne spp.)، با تقویت خاک با استفاده از مواد آلی، کودهای حیوانی و یا شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر کودهای گوگرددار شامل سولفات ‏آمونیوم، سولفات ‏کلسیم، سولفات ‏پتاسیم، سولفات ‏منیزیم و سولفات‏ روی (در دو سطح 10 و 25 میلی‏گرم گوگرد در هر کود/کیلوگرم خاک) و سطوح 25 و 50 میلی‏گرم گل گوگرد /کیلوگرم خاک بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی M. incognita در خاک سترون در دو نوبت در گلخانه در سال 1393 بررسی شد. گیاهچه‏های خیار رقم نگین در مرحله سه تا چهار برگی با دو عدد تخم و لارو سن دوم نماتد در گرم خاک مایه‏زنی شدند. نتایج آزمایش در دو نوبت کشت نشان داد که استفاده از 10 میلی‏گرم ‏سولفات ‏منیزیم به‏طور میانگین باعث افزایش 179% میزان محصول نسبت به شاهد گردید. بیشترین کاهش تعداد تخم در گرم ریشه و فاکتور تولیدمثل، به ترتیب در تیمار 25 میلی‏گرم سولفات کلسیم با 6/71% و 6/58% کاهش و تیمار 25 میلی‏گرم گوگرد با 1/69% و 0/57% کاهش اتفاق افتاد. تیمار 50 میلی‏گرم گوگرد نیز در رتبه بعدی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sulfur fertilizers on activity of the root-knot nematode Meloidogyne incognita, in cucumber plants under greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • M. Rumiani
  • A. Karegar
  • H. Hamzehzarghani
  • Z. Banihashemi
چکیده [English]

In recent years, non-chemical control of common species of the root-knot nematodes (Meloidogyne spp.), including soil enrichments by organic matters, animal manures and chemical fertilizers has received considerable attention. In 2014, in an experiment, effects of two levels (10 and 25 mg/kg) of sulfur fertilizers viz. ammonium sulfate, calcium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate and zinc sulfate, and the levels of 25 and 50 mg/kg of elemental sulfur on the activity of the root-knot nematode M. incognita, in pasteurized soil were studied in greenhouse. Seedlings of cucumber cv. Negin at three or four-leaf stages were inoculated with two eggs or second stage juveniles of the nematode/g of soil. The results of two trials showed that magnesium sulfate 10 mg/kg caused 179% increase in the yield on average. The highest reduction was recorded in the number of eggs/g of root and reproductive factor in 25 mg/kg level of calcium sulfate with 71.6% and 58.6%, decrease followed by 25 mg/kg sulfur with 69.1% and 57.0% decrease respectively. The treatment of 50 mg/kg of sulfur was also in the next rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium sulfate
  • cucumber cv. Negin
  • magnesium sulfate
  • nematode control
  • reproduction factor