وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات رستنی‌ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

3 استاد/دانشگاه تبریز

4 فارغ التحصیل دکترا

چکیده

طالبی و خربزه (با نام علمی Cucumis melo) از تیره کدوئیان (Cucurbitaceae) یکی از مهمترین گیاهان جالیزی می باشند که در اکثر مناطق ایران کشت می‌شود. طی بازدید از مزارع کشت کدوئیان در استان گیلان، شیوع گسترده‌ای از علایم لکه برگی روی گیاه خربزه مشاهده شد. به منظور شناسایی عوامل دخیل در این بیماری، از برگ‌های دارای علایم لکه برگی، نمونه‌برداری به عمل آمد. طی بررسی میکروسکوپی نمونه ها، مشخص شد، عامل بیماری متعلق به جنس Cercospora است و کشت‌های تک اسپور به صورت مستقیم از لکه های برگی تهیه شدند. در مجموع تعداد 45 جدایه قارچی از گیاهان مختلف به دست آمد که از بین آنها 16 جدایه با استفاده از ترکیب خصوصیات ریخت‌شناختی و توالی پنج ناحیه ژنی ITS، tef1، actA، cmdA و his3 شناسایی شدند. نتایج تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی توالی ها نشان داد، از 16 جدایه قارچی، 4 جدایه به گونه Cercospora sp. G و 12 جدایه به گونه Cercospora cf. flagellaris تعلق داشتند. بر اساس منابع موجود، تحقیق حاضر اولین گزارش از وقوع گونه‌های Cercospora cf. flagellaris و Cercospora sp. G روی خربزه (Cucumis melo) در دنیا و اولین گزارش از وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی روی خربزه در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence of Cercospora leaf spot disease on Cucumis melo in Guilan province and characterization of the casual agent(s) using molecular and morphological approaches

نویسندگان [English]

  • Mounes Bakhshi 1
  • Rasoul Zare 2
  • Mahdi Arzanlou 3
  • Abolfazl Narmani 4
1 Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Plant Protection Department, Agriculture Faculty, University of Tabriz, P.O. Box: 5166614766, Tabriz, Iran
4 فارغ التحصیل دکترا
چکیده [English]

Melon (Cucumis melo) which belongs to the family Cucurbitaceae, is one of most important plants, cultivated in different regions of Iran. In a field survey in Guilan province, the widespread distribution of leaf spot symptoms on melon was observed. In order to identify the fungal agents associated with this disease, symptomatic leaves were collected from the field and taken to the laboratory. Single spore cultures derived directly from leaf spots. In total, 45 isolates were obtained of which 16 were identified based on sequences of five genomic loci (ITS, ACT, tef1, cmdA and his3), host plants, and morphological data. The results of five-gene phylogenetic analysis have revealed that, of the 16 isolates, four isolates were identified as Cercospora sp. G and the remaining 12 isolates nested within Cercospora cf. flagellaris. To our knowledge, this is the first report of the Cercospora sp. G and Cercospora cf. flagellaris on Cucumis melo in the world. Moreover, it is the first report of Cercospora leaf spot (CLS) on Cucumis melo in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cercosporoid fungi
  • Cucurbitaceae
  • Leaf spot
  • multi-gene phylogeny
  • Taxonomy