نویسنده = بیژن آقاپور
اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج اِلدار Pinus eldarica

دوره 54، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-59

10.22034/ijpp.2018.32770

مهرداد عباسی؛ بیژن آقاپور؛ پریسا شریفی نظام‌آباد


بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 321-338

بیژن آقاپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمدعلی آقاجانی؛ محمد جوان نیک خواه