فیلوژنتیک، خصوصیات ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک جدایه‌های Phytophthora erythroseptica، عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در مناطق جغرافیایی مختلف

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

2 عضو هیئت علمی/دانشگاه شیراز

چکیده

پوسیدگی صورتی ناشی از Phytophthora erythroseptica بیماری خاک­برد مهمی در سیب­زمینی است که سبب بروز خسارت قابل توجهی در مزرعه و انبار می­شود. مجموعه­ای از جدایه­های P. erythroseptica به دست آمده از مناطق تولید سیب­زمینی در چهار قاره­ی مختلف شامل آمریکا، آسیا، اروپا و استرالیا  مورد ارزیابی­های فیلوژنتیکی، ریخت­شناختی و فیزیولوژیک قرار گرفت. در تمام درخت­های فیلوژنتیکی رسم شده بر اساس توالی­های هسته­ای (فاصله­ی ترانویسی شده­ی داخلی، بتاتوبولین و پروتئین شوک حرارتی 90) و میتوکندریایی (زیرواحد یک سیتوکروم اکسیداز سی) و درخت برآیند توالی­های هسته­ای، جدایه­های P. erythroseptica همراه با جدایه­ی تیپ، یک دودمان فیلوژنتیکی مجزا تشکیل دادند. همچنین هیچ­گونه تنوع ریخت­شناختی و فیزیولوژیک در جدایه­ها مشاهده نشد. کلیه­ی جدایه­ها هم­تال بوده، آنتریدیوم­های انتهایی پیراماده، اُاُگونیوم­های گرد و ناپُرساز و اسپورانژیوم­های بدون پستانک، بیضی تا تخم­مرغی شکل تولید کردند. نتایج نشان که داد جدایه­های P. erythroseptica متعلق به مناطق جغرافیایی مختلف از نظر خصوصیات فیلوژنتیکی و ریخت­شناختی یک­نواخت­اند. این یکنواختی ممکن است ناشی از طبیعت هم تال P. erythroseptica یا انتشار یک همسانه­ی منفرد توسط غده­های آلوده‌ی سیب­زمینی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogeny, morphological and physiological characterization of Phytophthora erythroseptca isolates, the causal agents of potato pink rot in different geographic regions

نویسندگان [English]

  • B. Safaiefarahani 1
  • Reza Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2
2 Shiraz University
چکیده [English]

Pink rot, caused by Phytophthora erythroseptica, is an important soil-borne disease of potato causes significant losses in the field and storage. A selection of P. erythroseptica isolates from potato-growing regions in four continents including America, Asia, Europe and Australia was assessed using phylogenetic, morphological and physiological analyses. In all nuclear (internal transcribed spacers, ß-tubulin and heat shock protein 90) and mitochondrial (cytochrome c oxidase subunit I) trees as well as combined nuclear and mitochondrial tree, P. erythroseptica isolates formed a separate phylogenetic lineage containing the type isolate. Additionally, no morphological and physiological diversities were observed among the isolates. All isolates were homothallic and produced amphigynous terminal antheridia and globose aplerotic oogonia as well as non-papillate and ellipsoid to ovoid sporangia. The results showed that P. erythroseptica isolates belonged to different geographic regions are phylogenetically and morphologically similar. This uniformity could be due to the homothallic nature of P. erythroseptica or distribution of a single clone of pathogen by infected potato.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oomycota
  • single nucleotide polymorphism
  • phylogeny