دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، خرداد 1397 

گزارش کوتاه

اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج اِلدار Pinus eldarica

صفحه 57-59

10.22034/ijpp.2018.32770

مهرداد عباسی؛ بیژن آقاپور؛ پریسا شریفی نظام‌آباد