نماتدهای فوق بالاخانواده‎ی Tylenchomorpha و خانواده‎ی Longidoridae مرتبط با گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 به ترتیب دانش‌آموخته بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.

2 استادیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.

3 استاد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.

چکیده

تعداد 84 نمونه‏ی ریشه و خاک فراریشه‎ی گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد در طی سال‎های 1394 و 1395 جمع‎آوری گردید. نماتدها با استفاده از الک و سانتریفیوژ از خاک استخراج و بر طبق روش تکمیل شده‌‎‎ی دگریسه تثبیت و به گلیسرین انتقال داده شدند. شناسایی نماتدهای درون ریشه‏ها نیز پس از رنگ‏آمیزی ریشه با روش هوپر انجام گرفت. پس از تهیه‎ی اسلایدهای میکروسکپی دائمی، مشخصات ریخت‎شناختی و ریخت‎سنجی جمعیت‎های جمع‎آوری شده مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر، گونه‎های آن‎ها شناسایی گردید. در این بررسی 28 گونه از 14 جنس به شرح ذیل تشخیص داده شد:
تعداد 84 نمونه‏ی ریشه و خاک فراریشه‎ی گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد در طی سال‎های 1394 و 1395 جمع‎آوری گردید. نماتدها با استفاده از الک و سانتریفیوژ از خاک استخراج و بر طبق روش تکمیل شده‌‎‎ی دگریسه تثبیت و به گلیسرین انتقال داده شدند. شناسایی نماتدهای درون ریشه‏ها نیز پس از رنگ‏آمیزی ریشه با روش هوپر انجام گرفت. پس از تهیه‎ی اسلایدهای میکروسکپی دائمی، مشخصات ریخت‎شناختی و ریخت‎سنجی جمعیت‎های جمع‎آوری شده مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر، گونه‎های آن‎ها شناسایی گردید. در این بررسی 28 گونه از 14 جنس به شرح ذیل تشخیص داده شد:
Amplimerlinius globigerus, Aphelenchoides cyrtus, A. haguei, A. varicaudatus, Helicotylenchus digitiformis, H. digonicus, H. exallus, H. pseudorobustus, H. varicaudatus, H. vulgaris, Longidorus africanus, Meloidogyne hapla, M. javanica, Merlinius brevidens, Mesocriconema antipolitanum, M. lobellum, Nagelus obscurus, Pratylenchoides ritteri, Pratylenchus cruciferus, P. delattrei, P. neglectus, P. sefaensis, P. sudanensis, P. thornei, Rotylenchus cypriensis, Scutylenchus rugosus, Xiphinema pachtaicum, Zygotylenchus guevarai.
گونه‎ی Mesocriconema lobellum جمع‏آوری شده از فراریشه‎ی گیاه دارویی ختمی و گونه‎ی P. sudanensisجمع‎آوری شده از فراریشه‎ی گیاه گندنای کوهی برای اولین بار از ایران گزارش ‏شده و شرح کامل آن‌ها ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nematodes of the infraorder Tylenchomorpha and family Longidoridae associated with medicinal plants in Boyer-Ahmad region, Iran

نویسندگان [English]

  • S. Ansari 1
  • H. Charehgani 2
  • R. Ghaderi
  • M. Abdollahi 3
1 Former MSc. Student, of Plant Pathology, Respectively, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2 Assis. Prof. of Plant Pathology, Respectively, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
3 Prof. of Plant Pathology, Respectively, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

In order to identify the plant-parasitic nematodes associated with medicinal plants in Boyer-Ahmad region, Iran, 84 soil and root samples were collected during 2015-2016. The nematodes were extracted from soil samples, according to the sieving-centrifugal flotation method, and then fixed and transferred to glycerin according to the modified De Grisse’s method. Identification of the nematodes insides the roots was also done with the Hooper’s staining technique. After microscopic observations of the permanent slides, the necessary measurements were made. Finally, the extracted nematodes were identified at species level using available diagnostic keys. In this study, 28 species belong to 14 genera were identified as follow:
Amplimerlinius globigerus, Aphelenchoides cyrtus, A. haguei, A. varicaudatus, Helicotylenchus digitiformis, H. digonicus, H. exallus, H. pseudorobustus, H. varicaudatus, H. vulgaris, Longidorus africanus, Meloidogyne hapla, M. javanica, Merlinius brevidens, Mesocriconema antipolitanum, M. lobellum, Nagelus obscurus, Pratylenchoides ritteri, Pratylenchus cruciferus, P. curvicauda, P. delattrei, P. neglectus, P. sefaensis, P. sudanensis, P. thornei, Rotylenchus cypriensis, Scutylenchus rugosus, Xiphinema pachtaicum, Zygotylenchus guevarai.
Mesocriconema lobellum and Pratylenchus sudanensis were recovered from the rhizosphere of marsh-mallow and horehound plants, respectively and are reported for the first time from Iran here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Morphometric
  • Mesocriconema lobellum
  • Pratylenchus sudanensis