واکنش برخی نمونه‌های ژنتیکی گوجه‌فرنگی محلی بانک ژن گیاهان ملی ایران نسبت به نماتد ریشه‌گرهی(Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 استادیار موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال کشور

چکیده

نماتد­های ریشه­گرهی Meloidogyne spp. با داشتن پراکندگی وسیع در مزارع گوجه­فرنگی، از مهم­ترین نماتدهای انگل در گوجه­فرنگی محسوب می­شوند. شناسایی و استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل مناسب­ترین روش در کنترل این نماتدهاست. به این منظور طی سال­های 95-1394، واکنش تعداد 14 نمونه ژنتیکی گوجه­فرنگی موجود در بانک ژن گیاهان ملی ایران، نسبت به گونه M. javanica مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلدانی انجام شد. پس از کاشت بذور مورد آزمایش و رسیدن نشاء به مرحله 4-3 برگی، هر تیمار با تعداد 6000 تخم و لارو نماتد، تلقیح گردید و 60 روز پس از آلوده سازی، صفات رویشی و صفات وابسته به جمعیت نماتد در هر تیمار تعیین شد. بر اساس نتایج، از 14 نمونه ژنتیکی گوجه­فرنگی محلی ارزیابی شده در این آزمایش، هشت نمونه ژنتیکی شامل TN-72-950، TN-72-997 ، TN-72-955، TN-72-992 ، TN-72-918، TN-72-1088، TN-72-1019 و TN-72-1126 با داشتن شاخص­های Rf ≤1 وGI> 2 واکنش فوق حساس، تعداد سه نمونه ژنتیکی شامل TN-72-1109 ،TN-72-939 ، TN-72-1122 و تیمار شاهد رقم فلات با داشتن شاخص­های  Rf >1و GI> 2 واکنش حساس و تعداد سه نمونه ژنتیکی دیگر شامل TN-72-938 ، TN-72-1041 و TN-72-1012 با داشتن شاخص­های Rf ≤1 و GI> 2 عکس­العمل نسبتا مقاوم (با ویژگی فوق حساسیت) نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reaction of some local tomato accessions of National Gene Bank of Iran to Root Knot Nematode (Meloidogyne javanica) under greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • E. Abootorabi 1
  • A. Abbasi Moghadam 2
1 Research Lecturer, Iranian Research Institute of Plant Protection
2 Assistant Professor, Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran, respectively.
چکیده [English]

Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) are widespread in the tomato fields and they are the most important parasitic nematodes of tomato. Recognition and use of resistant or tolerant cultivars are most suitable control of measures the nematodes. In this survey, 14 local tomato accessions were screened against M. javanica during 2016-2017. The experiments were managed in completely randomized design in greenhouse condition. After sowing the seeds and reaching stages 3-4 leaves, each treatment was inoculated with 6000 eggs and larvae and 60 days after inoculation the growth parameters and reproduction factor were measured. In this survey, the eight tomato accessions vz., TN-72-950, TN-72-997, TN-72-955, TN-72-992, TN-72-918, TN-72-1088, TN-72-1019 and TN-72-1126 with Rf ≤1 and GI > 2 showed hyper susceptible, the three tomato accessions viz., TN-72-1109, TN-72-939, TN-72-1122, and control with Rf >1and GI> 2 were susceptible and the three tomato accessions viz., TN-72-938, TN-72-1041, TN-72-1012 with Rf ≤1and GI> 2 showed relatively resistance with the characteristics of hyper sensitivity reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meloidogyne
  • Resistance genotype
  • Root knot nematode
  • Tomato