نویسنده = پریسا شریفی نظام‌آباد
برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان

دوره 55، شماره 4، دی 1398، صفحه 353-372

10.22034/ijpp.2019.39806

پریسا شریفی نظام‌آباد؛ سعید نصراله‌نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمدعلی آقاجانی؛ احمد ندیمی


اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج اِلدار Pinus eldarica

دوره 54، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-59

10.22034/ijpp.2018.32770

مهرداد عباسی؛ بیژن آقاپور؛ پریسا شریفی نظام‌آباد