نویسنده = حبیب اله حمزه زرقانی
تعداد مقالات: 4
3. مقایسه‌ی بسترهای مختلف رشد در اسپورزایی Alternaria solani در شرایط آزمایشگاهی

دوره 50، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 319-324

مجید خنشاء؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ حبیب اله حمزه زرقانی