کلیدواژه‌ها = پسته
شناسایی بیوانفورماتیک دو ویروس جدید از پسته ایرانی

دوره 57، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 81-85

10.22034/ijpp.2021.527978.351

موسی محمدی؛ احمد حسینی؛ سعید نصراله نژاد


بررسی تنوع میزبانی گیاهان علفی و ارتباطات فیلوژنتیکی در میان جدایه‌های Phytophthora parsiana

دوره 54، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 49-56

10.22034/ijpp.2018.32769

زهره انواری1؛ مریم میرطالبی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی


واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن

دوره 49، شماره 3، آذر 1392، صفحه 279-296

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جواهری؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن

دوره 47، شماره 1، دی 1390، صفحه 93-99

لاله ایلخان؛ رضا فرخی نژاد؛ محمد مهدی امینایی؛ حمید رحیم‌زاده بهزادی