کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
شناسایی و بیماریزایی گونه Alternaria infectoria جدا شده از درختان کهور ایرانی دارای نشانه شانکر در ایران

دوره 58، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 135-140

10.22034/ijpp.2023.1975726.396

شقایق قرهی؛ عادل پردل؛ امیررضا امیرمیجانی؛ هادی درودی؛ محمد ابراهیم فراشیانی


اولین گزارش از نماتد Chronogaster rotundicauda Heyns & Coomans, 1983 از ایران

دوره 57، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 171-176

10.22034/ijpp.2021.534418.362

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ بهنام احمدی


اولین گزارش زنگ Puccinia oxalidis روی شبدر زینتی (Oxalis triangularis) در ایران

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 159-163

مهرداد عباسی؛ سیدمحسن دامادی؛ وحید رومی


بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 321-338

بیژن آقاپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمدعلی آقاجانی؛ محمد جوان نیک خواه


بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 447-451

زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مهدی ارزنلو


گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 107-112

مهرداد عباسی؛ کلمن ونکی؛ سحر صمدی؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی


گزارشی از قارچ‌های مولد زنگ در منطقه البرز مرکزی

دوره 47، شماره 3، دی 1390، صفحه 207-223

فائزه علی‌آبادی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضائی


معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 341-351

حسین عظیمی؛ مهرداد عباسی؛ لیا لون اسیپیان؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی


جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 447-453

سارا محسنی چمازکتی؛ محمد علی تاجیک‌ قنبری؛ مهرداد عباسی


گزارشی در مورد زنگ‌های استان فارس

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 138-159

الهام قاسمی‌کازرونی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضایی