نویسنده = جهانگیر حیدرنژاد
میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان

دوره 54، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 291-303

10.22034/ijpp.2019.35563

جهانگیر حیدرنژاد؛ پریسا حسن شیخی؛ صدیقه باقری؛ جواد صادقی مجد؛ ، افسانه آویش کوهشاهی؛ نجمه پورامینی؛ حسین معصومی


جداسازی و آنالیز فیلوژنتیکی یک جدایه ویروس پیچیدگی برگ شلغم از گیاه تاتوره

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 77-85

10.22034/ijpp.2018.34178

مهدی کمالی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ حسین معصومی


انتقال و میزبان‌های طبیعی ویروس پیچیدگی برگ شلغم

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 83-91

سارا رضوی نژاد؛ جهانگیر حیدرنژاد


تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای علیه عامل بیماری جاروک لیموترش

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 180-186

مهناز میرزائی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ محمد صالحی؛ اکبر حسینی پور؛ حسین معصومی؛ مهدی شعبانیان