نویسنده = رسول زارع
تعداد مقالات: 12
1. اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران

دوره 57، شماره 1، پاییز 1400، صفحه 27-50

10.22034/ijpp.2021.529528.352

محمد رضا میرزایی؛ ناصر پنجه‌که؛ محمد سالاری؛ رسول زارع؛ مهدی پیرنیا؛ شیراحمد سارانی


6. کمک به شناسایی گونه‌های Pseudocercospora در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 319-327

مهدی پیرنیا؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ اکبر خداپرست؛ باهره جوادی


7. بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه‌های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D1-D2 از DNA ریبوزومی *

دوره 47، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 195-205

پریسا محمدی؛ حسن‌رضا اعتباریان؛ رسول زارع؛ محسن ابراهیمی


8. تنوع پاتوتیپی جدایه‌های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 331-340

سیامک بیگی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ محمد رضوی؛ رسول زارع


9. اطلاعات جدید دربارۀ Cercospora و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گیلان

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 379-387

سمیه حسامی؛ سید اکبر خداپرست؛ رسول زارع


10. بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان)

دوره 47، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 301-308

سیدمحمد اشکان؛ رسول زارع؛ علی‌رضا جوادی


11. مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌*

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 189-197

مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمد جوان نیکخواه؛ رسول زارع؛ سید محمود اخوت؛ آنتونیو مورتی؛ استفانیا سوما؛ گتانو استئا


12. بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی و نشانگرهای RAPD

دوره 45، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 10-17

مکامه مهدوی امیری؛ محمد رضوی؛ کسری شریفی؛ رسول زارع