کلیدواژه‌ها = پوسیدگی ریشه
تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی گونه‌های Pythium در شالیزارهای برنج استان فارس

دوره 53، شماره 1، تیر 1396، صفحه 31-53

فاطمه سلمانی نژاد؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا


شناسایی و ردیابی مولکولی Phytophthora melonis بر‌اساس ژنوم هسته‌ای و میتوکندریایی*

دوره 53، شماره 1، تیر 1396، صفحه 97-117

سیده معصومه ذو‌الانواری؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی