نویسنده = مهرداد عباسی
اولین گزارش زنگ Puccinia oxalidis روی شبدر زینتی (Oxalis triangularis) در ایران

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 159-163

مهرداد عباسی؛ سیدمحسن دامادی؛ وحید رومی


مطالعه تنوع ژنتیکی پاتوتیپ‌های Puccinia triticina عامل زنگ قهوه‌ای گندم ایران بر اساس توالی یابی ناحیه rDNA IGS1

دوره 49، شماره 2، آذر 1392، صفحه 157-169

علیرضا نیازمند؛ مهرداد عباسی؛ فرزاد افشاری؛ سعید رضائی؛ شهاب حاج منصور


گزارشی در مورد سفیدک‌های پودری در ایران

دوره 49، شماره 3، آذر 1392، صفحه 345-349

مهرداد عباسی؛ جمشید بوجاری؛ مریم‌ دنیا دوست چلان


اطلاعاتی در مورد گونه‌های Tuberculina در ایران

دوره 49، شماره 2، آذر 1392، صفحه 265-270

مهرداد عباسی؛ فائزه علی‌آبادی؛ مصطفی درویش‌نیا


گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 107-112

مهرداد عباسی؛ کلمن ونکی؛ سحر صمدی؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی


معرفی جنس Cheirospora (Coelomycetes) از ایران

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 284-285

جمشید بوجاری؛ مهرداد عباسی؛ فرزانه عادل


گزارشی از قارچ‌های مولد زنگ در منطقه البرز مرکزی

دوره 47، شماره 3، دی 1390، صفحه 207-223

فائزه علی‌آبادی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضائی


معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 341-351

حسین عظیمی؛ مهرداد عباسی؛ لیا لون اسیپیان؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی


گزارش گونه جدیدی از زنگ Carex برای میکوبیوتای ایران

دوره 47، شماره 3، دی 1390، صفحه 311-312

فائزه علی‌آبادی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضائی


جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 447-453

سارا محسنی چمازکتی؛ محمد علی تاجیک‌ قنبری؛ مهرداد عباسی


جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران

دوره 46، شماره 2، دی 1389، صفحه 121-134

سید اکبر خداپرست؛ مهرداد عباسی؛ سحر صمدی؛ فاطمه فتحی


گزارشی در مورد زنگ‌های استان فارس

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 138-159

الهام قاسمی‌کازرونی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضایی


اولین گزارش سیاهک Viola در اثر قارچ Urocystis violae در ایران.

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 97-98

مریم دنیادوست چلان؛ مهرداد عباسی