کلیدواژه‌ها = rep-PCR
تنوع ژنتیکی جدایه های Acidovorax oryzae عامل نوار قهوه ای برنج در استان مازندران

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 11-26

مائده تقی‌پور؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد


ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 85-98

مریم موسیوند؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش