1. اکراتوکسینA و جدایه‌های مولد اکراتوکسینA در گروه Aspergillus section Nigri در کشمش ایران *

منصوره میرابوالفتحی

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  اکراتوکسین A (OTA) زهرابه قارچی است که عمدتاً توسط گونه‌هایAspergillus و Penicillium در غلات، کشمش و قهوه تولید می‌شود. مهم‌ترین عامل محدودکننده صادرات کشمش و قهوه در دنیا آلودگی این محصولات به اکراتوکسینA است. سمیت ناشی از اکراتوکسین Aدر کلیه‌ها بروز می‌کند و سبب نارسایی و نهایتاً سرطان کلیه‌ها و کبد می‌شود. در این تحقیق از محصول کشمش استان ...  بیشتر

2. تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور

حسین ایرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ آقا ولی ابراهیم اف؛ اصغر حیدری

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 1-10

چکیده
  پوسیدگی طوقه آفتاب گردان با عامل Sclerotinia sclerotiorumیکی از بیماری های مهم در شمال غرب کشور است که با جوانه زنی میسلیوژنیک سختینه ها سبب آلودگی میزبان می شود. در مقابل، در شمال کشور آلودگی ساقه کلزا به طریقه جوانه زنی کارپوژنیک از طریق آسکوسپورهای هوازی صورت می گیرد. این پژوهش به منظور مقایسه بیماریزایی جدایه هاییاز جمعیت های قارچ در مزارع ...  بیشتر

3. بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

پژمان خدایگان؛ حشمت الله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-15

چکیده
  بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود (Malvaviscus pendulifloru)در چند سال متوالی در برخی از مناطق استان‌های مازندران و گلستان مشاهده شده است. لکه‌ها به قطر 3 تا 4 میلی‌متر، نکروزه، قهوه‌ای رنگ، زاویه‌ای شکل و بدون هاله بودند. از برگ‌های بیمار، یک سودوموناس اکسیداز منفی و تولید کننده لوان جداسازی گردید. جدایه‌ها در ویژگی‌های فنوتیپی ، نوع ...  بیشتر

4. همه‌گیرشناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان: اثر بیماری بر صفات کمّی و کیفی مؤثر در عملکرد

مرتضی عربسلمانی؛ سیدمحمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-18

چکیده
  بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه ناشی از قارچ Verticilium dahliae Kleb. یکی از مهم‌ترین بیماری‌های پنبه در استان گلستان است. به منظور تعیین اثر بیماری بر خصوصیات کمّی و کیفی وهم‌بستگی صفات مؤثر در عملکرد با تحمل به بیماری، 1500 بوته انتخاب و با توجه به میزان سلامت آنها به پنج گروه  تقسیم شدند. از هر گروه 100 بوته انتخاب و صفات کمی و کیفی بوته و وش ...  بیشتر

5. Cryphonectria parasitica گروههای سازگار رویشی در جمعیتهای قارچ عامل سوختگی شاهبلوط در استان گیلان*

شقایق مهدی نژاد مقدم؛ سید اکبر خداپرست؛ محمدجعفر فارسی

دوره 46، شماره 1 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-10

چکیده
  در (Castanea sativa) عامل سوختگی شاهبلوط، از مهمترین بیماریهای درختان شاه بلوط Cryphonectria parasitica قارچ استان گیلان میباشد. این مطالعه به منظور بررسی ساختار جمعیت این قارچ در چهار منطقه اصلی شفت (شامل ویسرود، طالقان و بابارکاب )، لاهیجان (شامل شاه بلوط محله و غریب آباد )، رضوانشهر (شامل دوران ) و رشت انجام گرفت . تعیین گروه های ارزیابی شد . براساس نتایج ...  بیشتر

6. مقایسه روش‌های مختلف ردیابی باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در بذر لوبیا* Comparison of different methods for detection of Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli in bean seeds

علیرضا اخوان؛ مسعود بهار؛ قدرت‌اله سعیدی؛ محمدرضا لک

دوره 45، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 1-9

چکیده
  در سالهای اخیر بیماری سوختگی معمولی لوبیا خسارات زیادی را به مزارع لوبیا در ایران وارد کرده است. اصلی‌ترین منبع گسترش این بیماری کاشت بذور لوبیای آلوده به  axonopodis pv. phaseoli Xanthomonas می‌باشد و لذا اطمینان از عدم آلودگی بذور به عامل بیمارگر در کنترل بیماری نقش اساسی دارد. در این بررسی کارایی روش‌های الایزای غیر مستقیم، آزمون PCR مستقیم، ...  بیشتر

7. بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری

رباب اعزازی؛ مسعود احمدزاده؛ اکبر شیرزاد؛ وحید فلاح‌زاده؛ کیوان بهبودی

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-17

چکیده
  یکی از مکانیسم‌های سازگاری سودوموناس‌های فلورسنت، پدیده تنوع فازی می‌باشد؛ این پدیده در اثر تغییرات ژنتیکی برگشت‌پذیر رخ‌داده که نتیجه آن ظهور زیرجمعیت‌های متنوع از یک باکتری با رفتارهای متفاوت می‌باشد که سبب بقا و سازگاری آنها  با شرایط مختلف محیطی و تغییرات ناگهانی آنها می‌شود. در این تحقیق وقوع پدیده تنوع فازی در جدایه ...  بیشتر

8. بررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایه های Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریائی سیب زمینی جداشده از استان کردستان*

سحر پیره؛ بهروز حریقی

دوره 53، شماره 1 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-13

چکیده
  ویژگی های فنوتیپی و تنوع ژنتیکی 24 جدایه باکتری Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریائی سیب زمینی جدا شده از مناطق مختلف استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت. براساس خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیائی، 19جدایه R. solanacearum بعنوانبیووار 2 تشخیص داده شدند. پنج جدایه، خصوصیات فنوتیپی بیووار 3 را دارا بودند. صحت تشخیص تمامی جدایه ها در سطح گونه ...  بیشتر

9. فیلوژنتیک، خصوصیات ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک جدایه‌های Phytophthora erythroseptica، عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در مناطق جغرافیایی مختلف

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا

دوره 54، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-13

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2018.32765

چکیده
  پوسیدگی صورتی ناشی از Phytophthora erythroseptica بیماری خاک­برد مهمی در سیب­زمینی است که سبب بروز خسارت قابل توجهی در مزرعه و انبار می­شود. مجموعه­ای از جدایه­های P. erythroseptica به دست آمده از مناطق تولید سیب­زمینی در چهار قاره­ی مختلف شامل آمریکا، آسیا، اروپا و استرالیا  مورد ارزیابی­های فیلوژنتیکی، ریخت­شناختی و فیزیولوژیک قرار ...  بیشتر

10. بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی

سیده نگین میرقاسمی؛ سالار جمالی؛ محمدمهدی سوهانی؛ آرش زیبایی

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.36755

چکیده
  دیواره سلولی گیاه میزبان، سد مکانیکی اصلی برای نفوذ و مهاجرت نماتدهای انگل گیاهی محسوب می­شود. این نماتدها جهت تجزیه دیواره سلولی، انواع مختلفی از آنزیم­های تجزیه کننده دیواره سلولی را ترشح می‌کنند. بتا- 1 و 4 اندوگلوکاناز از اولین آنزیم­های تجزیه کننده شناخته شده در این ارتباط است. در این پژوهش، فعالیت آنزیم مذکور در سه گونه ...  بیشتر

11. نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک

سحر بهاری؛ مهدی صدروی؛ کوروش طاهرخانی

دوره 54، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 65-76

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2018.34177

چکیده
  سیاهک مهم­ترین بیماری نیشکر درایران و بیشتر مناطق کشت این گیاه در جهان است. مؤثرترین روش مدیریت بیماری، شناسایی و کشت ارقام مقاوم است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات سطح ترکیبات فنولی در دو رقم حساس و مقاوم به بیماری و تعیین ترکیبات فنولی شاخص مقاومت،  برای شناسایی سریعتر این گونه ارقام بود.  دو رقم NCO-310  و CP78-1628 حساس و مقاوم به ...  بیشتر

12. Pseudomonas marginalis: یک بیمارگر بالقوه برای گیاهان گلخانه‌ای و گیاهان زراعی با سیستم آبیاری بارانی

ناصر امانی‌فر

دوره 55، شماره 2 ، پاییز 1398، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.37317

چکیده
  طی سال‌های 96-1389، از مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری، تعداد 243 نمونه از گیاهان زراعی (با سیستم آبیاری بارانی) و گلخانه‌ای با علائم لکه‌های نکروتیک، سوختگی حاشیه برگ، پوسیدگی میوه و پژمردگی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها موردبررسی آزمایشگاهی برای جداسازی و شناسایی باکتری‌های همراه با علائم فوق بر اساس روش‌های استاندارد باکتری‌شناسی ...  بیشتر

13. بررسی پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی Nattrassia mangiferae عامل زوال درختان سایه‌دار در شهر شیراز

صمد جمالی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 46، شماره 2 ، زمستان 1389، ، صفحه 105-109

چکیده
  از قسمت هوایی اکثر درختان زینتی در حال زوال، قارچی جدا شد که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته روی خصوصیات ریخت شناسی، فرم یک Nattrassia mangiferae تشخیص داده شد. این بیمارگر از 16 گونه گیاهی متعلق به 16 خانواده گیاهی جداسازی گردید. شش گونه گیاهی شامل، اقاقیا، افرای شبه چناری، ازگیل ژاپنی، ماگنولیا، گندم و گیاه زینتی تاج خروس برای اولین بار در ایران ...  بیشتر

14. بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران

راضیه پورسعید؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید خسروی

دوره 47، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 107-119

چکیده
  پنجاه و یک جدایه از  Nakataea sigmoidea فرم غیر جنسی Magnaporthe salvinii، عامل پوسیدگی ساقه برنج، جمع‌آوری شده از استان‌های گیلان و مازندران جهت تعیین تیپ آمیزشی (Mating type) روی محیط کشت Sach’s agar در شرایط آزمایشگاه تلاقی داده شدند. بعلاوه تنوع ژنتیکی 20 جدایه با استفاده از دو آغازگر BOX و ERIC به روش rep-PCR تجزیه و تحلیل شد. در این بررسی تیپ آمیزشی 37 جدایه ...  بیشتر

15. بررسی بقا و دامنه میزبانی جدایه‌های Phythophthora capsici*

حمیده پاسندی

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 109-122

چکیده
  گونه Phytophthora capsici اولین بار توسط لئونیان در سال 1922 از فلفل در نیومکزیکو جداسازی و توصیف شد. در ایران اگر‌چه P. capsici از میزبان‌های مختلف گزارش شده است، اما اطلاعات دقیقی در خصوص تنوع جمعیت، دامنه میزبانی، ساختار بقا و تیپ آمیزشی این قارچ در دست نیست. این پژوهش به منظور تعیین دامنه میزبانی بیمارگر به ویژه روی گیاهان چوبی انجام شد. دمای ...  بیشتر

16. ویژگی های مولکولی ژن‌های گلیکوپروتئین (G) و فسفوپروتئین (P) یک جدایه ایرانی ویروس موزائیک زرد نواری جو (BYSMV) و بررسی کارآیی انتقال جدایه‌های مختلف

رضا الماسی؛ علیرضا افشاری‌فر؛ علی نیازی؛ کرامت اله ایزدپناه

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 115-128

چکیده
  ویروس موزائیک زرد نواری جو (Barley yellow striate mosaic virus, BYSMV) متعلق به جنس Cytorhabdovirusو خانواده Rhabdoviridaeمی‌باشد. این ویروس عامل بروز علائم موزائیک ونوارهای کلروتیک در غلات است و توسط زنجرک Laodelphax striatellus با رابطه تکثیری منتقل می‌شود. در مطالعه حاضر ترادف نوکلئوتیدی ژن‌های گلیکوپروتئین و فسفوپروتئین جدایه زنجان این ویروس گزارش می‌شود. پس از خالص ...  بیشتر

17. جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده؛ ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 45، شماره 2 ، زمستان 1388، ، صفحه 126-139

چکیده
  جنبه هایی از بیولوژی نماتودهای مولد زخم، Pratylenchus neglectus و P. thornei، به عنوان گونه های رایج مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت، در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و میکروپلات مطالعه گردید. آزمایش مقدماتی بیماری زایی با استفاده از خاک آلوده به دو گونه در شرایط میکروپلات بر روی گندم رقم فلات در شرایط آبی و دیم، با کود و بدون کود انجام شد. همچنین عکس ...  بیشتر

18. ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه‌های قارچ Fusarium‌

نیما خالدی؛ پریسا طاهری؛ ماهرخ فلاحتی رستگار

دوره 53، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 129-149

چکیده
  دو گونه قارچ Fusarium graminearum و F. culmorum از عوامل اصلی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در جهان می‌باشند. در حال حاضر، اطلاعات محدودی در مورد مسیرهای سیگنالی دفاعی و مکانیسم‌های درگیر در مقاومت ارقام گندم علیه Fusarium spp. وجوددارد. دو آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (Phenyl alanine ammonia lyase; PAL) و لیپوکسیژناز (Lipoxygenase; LOX)، به‌عنوان نشانگرهای اصلی مسیرهای ...  بیشتر

19. معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) از ایران

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده

دوره 49، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 137-156

چکیده
  در بررسی نماتد‏های جمع‏آوری شده از مزارع و باغات مناطق مختلف ایران، هفت گونه از جنس Paratylenchus شامل P. arculatus، P. colinus، P. conicephalus، P. neoprojectus، P. similis، P. straeleni و P. veruculatus شناسایی شدند. در بین گونه‏های شناسایی شده، سه گونه P. colinus، P. neoprojectus و P. veruculatus برای فون نماتدهای ایران جدید می‏باشند، که توصیف کامل آنها همراه با شرح گونه P. straeleni  ارائه ...  بیشتر

20. مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد

اکرم فراشیانی؛ سید علی موسوی جرف؛ محمود رضا کریمی شهری

دوره 48، شماره 2 ، پاییز 1391، ، صفحه 143-153

چکیده
  به منظور مطالعه بیماری اسکای مو طی سال‌های 1386-1384 از باغات انگور در بجنورد (استان خراسان شمالی) بازدید به عمل آمد و از درختان دارای علایم بیماری نمونه‌برداری گردید. جداسازی عامل بیماری با به‌کارگیری محیط کشت‌های عصاره سیب‌زمینی- دکستروز- آگار((PDA، عصاره مالت- آگار (MEA) وعصاره یولاف- آگار ((OA از شاخه‌ها و تنه‌های آلوده انجام شد. در این ...  بیشتر

21. واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

مجید جعفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 147-159

چکیده
  ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus, TuMV) یکی از شایع‌ترین ویروس‌های مزارع کلزا در ایران محسوب می‌شود. بهترین روش برای کنترل خسارت این ویروس استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. در پژوهش حاضر واکنش 11 رقم تجاری و دو لاین کلزا به جدایه هلندی TuMV در شرایط گلخانه بررسی شد. بوته‌ها در مرحله 3-5 برگی و به روش انتقال مکانیکی با عصاره گیاه توتون آلوده ...  بیشتر

22. تفاوت در شاخص‌های زیستی مرتبط با افزایش جمعیت در تعدادی از ژنوتیپ‌های اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی

جعفر نیکان؛ برایان فینتون؛ هیو بارکر

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 155-160

چکیده
  کلون‌های مختلف شته سبز هلو(Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی، در تولید مثل، سازگاری روی میزبان، مقاومت به حشره کش‌ها و انتقال ویروس متفاوت هستند. در این بررسی شاخص‌های زیستی مهم  مرتبط با افزایش جمعیت درپنج ژنوتیپ مهم اسکاتلندی شته سبز هلو شامل ژنوتیپ های A، B، C، J، و I مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های مورد بررسی ...  بیشتر

23. تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum

کبری مسلم‌خانی؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه

دوره 54، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 163-172

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2018.34695

چکیده
  با استفاده از تکنیک cDNA-AFLP واکنش مولکولی رقم حساس (مارفونا) و رقم متحمل (الس) در گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum) و ژنوتیپ مقاوم (S. phureja) برای شناسایی ژن­های دخیل در مکانیسم­های دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. بیان ژن­های مرتبط با دفاع در چهار زمانهای 0، 2، 4 و 7 روز بعد از آلوده سازی ریشه گیاهان با باکتری R. solanacearum در شرایط درون شیشه­ای بررسی گردید. ...  بیشتر

24. ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه

جمشید سلطانی ایدلیکی؛ محسن مهرور؛ سیدباقر محمودی؛ محمد زکی عقل؛ منصور صلاتی

دوره 55، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 179-192

http://dx.doi.org/10.22034/ijpp.2019.38313

چکیده
  ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus, BBSV) یک ویروس­ جدید خاک زاد چغندرقند می­باشد. به‌منظور ساخت سازه عفونت­­زای این ویروس و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند به آن، نمونه­های علائم ریشه ریشی در ریشه، از مزرعه­ای در مشهد جمع‌آوری شد. در این نمونه با استفاده از آزمون زنجیره‌ای پلیمراز با ترانویسی معکـوس دو ویروس BBSV ...  بیشتر

25. مطالعه تنوع پاتوتایپ‌ها و فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Puccinia triticina Eriksson عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در ایران

علیرضا نیازمند؛ فرزاد افشاری؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضایی

دوره 46، شماره 3 ، زمستان 1389، ، صفحه 187-202

چکیده
  بیماری زنگ قهوه‌ای (برگی) گندم که توسط قارچ  Puccinia triticina Erikssonبه وجود می‌آید، یکی از بیماری‌های مهم گندم است که در بسیاری از مناطق گندم‌کاری ایران با شدت‌های مختلف دیده می‌شود. در طی سال‌های 1386 و 1387 نمونه‌های برگی آلوده به این بیماری از مناطق مختلف کشور جمع‌آوری شد. در مجموع پاتوتایپ 51 جدایه با فرمول بیماری‌زایی/ غیر بیماری‌زایی ...  بیشتر